කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

PARANTHAN CHEMICALS COMPANY LIMITED - Invitation for bids (Supply of 100 Metric Tons of Caustic Soda Flakes.)

Tender Notice

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance

යාවත්කාලීනය: 20-11-2020.
කතුහිමිකම © 2020 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.