කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

PARANTHAN CHEMICALS COMPANY LIMITED - Invitation for bids (Supply of 100 Metric Tons of Caustic Soda Flakes.)

General Conditions

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance