කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

Conduct of the Feasibility Study for the Single Super Phosphate Fertilizer Manufacturing Project

Terms of Reference

 

නැවුම් පුවත්

Investment Opportunities

 

 

 

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 09-03-2021.
කතුහිමිකම © 2021 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.