කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ සේවා සඳහා ඍජු දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දෙයි

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)

වැඩිදුර විස්තර සඳහා

 

නැවුම් පුවත්

Investment Opportunities

 

 

 

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 09-03-2021.
කතුහිමිකම © 2021 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.