கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

செய்தி பத்திரிக்கைகள்

மன்சலா தொகுப்பு I

வெளியீடு I- ஒக்டோபர் 2010

வெளியீடு II- ஜனவரி 2011

வெளியீடு III- ஏப்ரல் 2011

வெளியீடு VIII- ஜூலை 2012

 

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

Finance

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 11-01-2021.
காப்புரிமை © 2021 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.