கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

Commerce Division

Additional Secretary - Commerce


Ministry of Industry and Commerce
73/1,Galle Road
Colombo 03
Telephone : +94-11-2520948
Fax : +94-11-2434034
E-mail :

Objectives

  • Facilitate policy formulation in the arena of international trade and commerce.
  • Monitor and review progress in the implementation of projects, programmes and policies implemented by Institutions coming under the managerial purview of the Commerce Division
  • Exercise administrative and Management supervision and coordination over the institutions assigned under the Commerce Division.

Functions

  • Coordination of formation of various policy options with key stakeholders and recommend review / alternative policy options.
  • Supervision of managerial and administrative performance of Public Enterprises and recommend corrective action, where necessary.
  • Liaise with key stakeholders and take action to update Legislative and Regulatory regime to respond to the emerging needs of Trade and Commerce.
  • Monitoring of Progress in implementing new development proposals, plans and programmes undertaken in the spheres of Export Development, Trade development.
  • Matters relating to statutory approval to be granted by the Hon. Minister in terms of provisions of relevant Act of Parliament.

Institutions Functioning under the Commerce Division

 

Name/Designation Address Telephone Fax E-mail

 

(Director/Research & Development)

No. 73/1, Galle Road, Colombo 03. +94-11-3158114 +94-11-2472183

 

(Director/Commerce)

No. 73/1, Galle Road, , Colombo 03. +94-11-3134573 +94-11-2472183

 

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

Finance

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 17-08-2020.
காப்புரிமை © 2020 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.