කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

රජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

Mr. Dayasiri Jayasekera

Hon: State Minister of  Batik, Handloom Fabric & Local Apparel  Products

Ministry of  Industries.
No: 73/1,
Galle Road,
Colombo 03.
Telephone:
Fax          :
Mobile      :

Mr. Lohan Rathwatte

Hon. State Minister of  Gem & Jewelry Related Industries

Ministry of  Industries.
No: 73/1,
Galle Road,
Colombo 03.
Telephone:
Fax          :
Mobile      :

Mr. Prasanna Ranaweera

Hon: State Minister of Cane, Brass, Clay, Furniture & Rural Industry Promotion

Ministry of  Industries.
No: 73/1,
Galle Road,
Colombo 03.
Telephone:
Fax          :
Mobile      :

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020 අගෝස්තු 13 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 06:31  

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.