කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තිය හා උපාය මාර්ග

රාජ්‍ය ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුල, ධරණීය කර්මාන්ත සංවර්ධනයක් සඳහා දේශීය කර්මාන්ත වැඩි දියුණු කිරීම ඇතුලත්ව පුළුල් මඟ පෙන්වීමක් ඇතිකිරිමට වැඩපිළිවෙලක් සකසා ඇත. මෙම වැඩපිළිවෙල තුල ආදායම් නිපදවීම, රැකියා අවස්ථා ජනිත කිරීම මූලික වන අතර, ඒ සඳහා විවර නොවූ දේශීය වෙළඳපොල තුල නව අවස්ථා ඇතිකිරිම, සම්පත් මුලික වූ අපනයන කර්මාන්ත නඟා සිටුවීම, දේශීය අමුද්‍රව්‍ය සඳහා එක්වූ අගය නැංවීම හා කලාපීය වශයෙන් කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරකම් නඟාසිටුවීම යන කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමුකොට ඇත. මෙම ක්‍රියාවලියට පහසුකම් සැපයීම වශයෙන් රජයේ සේවා පහසුකම් සහ යටිතල පහසුකම් විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල නව කර්මාන්ත ඇතිකිරිමට හැකිවන පරිදි කටයුතු සම්පාදනය කිරිමට වැඩි අවධානයක් යොමු කොට ඇත.

ඉහත සඳහන් රාජ්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තියට අනුකූල වන පරිදි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ගවලට එළඹ ඇත.

  • තෝරාගත් වැඩිදියුණු කළහැකි ක්ෂේත්‍ර තුල තරඟකාරිත්වය වැඩිකිරිම
  • "ගමට කර්මාන්ත" ව්‍යාපෘතිය තුලින් ප්‍රාදේශීය කාර්මීකරණය
  • ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුර සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල
  • පරිසර හිතකාමී කර්මාන්ත සංවර්ධනය
  • කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය තුල ඵලදායිතාවය නැංවීමේ වැඩපිළිවෙල
 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.