කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ව්‍යවස්ථා සම්පාදන

1990 අංක 46 දරන කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන පනත

[සහතිකය සටහන් කළේ 1990 දෙසැම්බර් මස 6 වන දින]

සාමාන්‍යයෙන් කර්මාන්ත සහ විශේෂයෙන් අපනයන කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දිරි ගැන්වීම් අධෝව්‍යුහ සහ සුදුසු පරිසරයක් ඇති කිරීමේ අරමුණ ඇතිව කාර්මිකකරණය පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපනය කිරීම, කර්මාන්ත පිළිබඳ උපදේශක සභාවක් පිහිටුවීම, ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා කමිටු ඇති කිරීම සහ ඊට සම්බන්ධ හෝ ආනුෂංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනතකි.

සම්පූර්ණ කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන පනත දැකීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2010 ජූනි 16 වෙනි බදාදා, 11:29  

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 18-10-2021.
කතුහිමිකම © 2021 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.