කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

Organization structure is under construction

Cardre of Ministry

Name of the Post Approved Cardre
Secretary 1
Additional Secretary 5
Senior Assistant Secretary 2
Director (SLAS)
6
Director (SLPS) 1
Director (Departmental)
3
Deputy Director /Assistant Director (SLAS)
22
Deputy Director/Assistant Director (SLPS) 2
Deputy Director/Assistant Director (Departmental) 4
Assistant Secretary 3
Accountant 3
Administrative Officer 1
Translator 2
Information & communication Technology Officer
4
Industrial Inspector 16
Media Officer 1
Industrial Development Assistant 47
Development Assistant 8
Budget Assistant 1
Procurement Assistant 1
Account Assistant 1
Management Assistant 105
Data Entry Operator 3
Receptionist 1
Skill Photographer
1
Videographer
1
Assistant Cameraman 1
Personnel Security Officer 5
Driver 41
Office Assistant
57
 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.