කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ඉතිහාසය සහ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් සන්ධිස්ථාන

ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තිය හා ක්‍රමෝපායයන් පැවතුණ රජයන්හි ආර්ථික හා දේශපාලන මූලෝපායන් සහ ජාත්‍යන්තර ආර්ථික පරිසරයන්ට අනුකූලව පැවතිණි. නිදහසට ප්‍රථම අපගේ කර්මාන්ත මූලික අපනයන සැකසුම් කර්මාන්ත පදනම්ව පැවති අතර, 1939 දී දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ආරම්භයත් සමඟම රාජ්‍ය මැදිහත්වීම තුලින් රාජ්‍ය අංශය තුල මූලික කර්මාන්ත පිහිටුවීමේ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන ලදී. රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ කමිටුවක් මඟින් පත් පළ කරන ලද 1947 අංක 73 දරණ සැසි වාර්තාව තුලින් රජය වඩා මැදිහත්වීමකින් යුතු කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තියකට අවතීර්ණ විය. නිදහසෙන් පසු කාලයේදීද රාජ්‍ය අංශය මූලික වූ කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කෙරුණු අතර, ආනයන ආදේශික කර්මාන්තකරණය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලදී. 1960 - 1970 දශකය තුල දේශීය කර්මාන්ත කෙරෙහි දැඩි ආරක්ෂණ පිළිවෙතක් අනුගමනය කළ අතර ඒ සඳහා විශාල වශයෙන් දිරිගැන්වීමද කරන ලදී. තවද අපනයන ආශ්‍රිත කර්මාන්ත දිරිගන්වන අතර ආනයන ආදේශික කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තියක් මේ කාලය තුල අනුගමනය කරන ලදී.

වසර 1970 දී රජය දැඩි අපනයන ආදේශික කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ අතර, රජය නිෂ්පාදන කාර්යාවලියට සෘජුව දායක විය. එබැවින් සංවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් තුල පිහිටමින් අපනයන ආශ්‍රිත කර්මාන්ත දිරිගැන්වීම රජයේ කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තිය විය. තවද පුද්ගලික ආයතන ජනසතු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක්ද මේ කාලය තුල ක්‍රියාත්මක විය. නමුත් 1977 සිට විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් මත පිහිටමින් පුද්ගලික අංශය කර්මාන්ත සංවර්ධනයේ මුලික යාන්ත්‍රණය කොට, විවාත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් රජය විසින් අනුගමනය කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.