කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

හැදින්වීම

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය කර්මාන්ත අංශයේ සංවර්ධනය කෙරෙහි සුවිශේෂ වූ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි. කර්මාන්ත අංශයේ වර්ධනය සදහා මූලික වගකීම දරනු ලබන කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීමෙහිලා මූලිකව ක්‍රියා කරනු ලබන අතර අංශ කීපයක් කෙරෙහි මූලික අවධානය යොමු කොට ඇත.

 • විවිධාංගීකරණය වූ ඉහළ එකතු කල අගයක් සහිත කර්මාන්ත පදනමක් ඇතිකිරීම.
 • ඉහළ ආර්ථික වර්ධනය.
 • රැකියා අවස්ථා ජනිත කිරීම.
 • තිරසාර කර්මාන්ත සංවර්ධනය.
 • ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධනය.
 • කාර්මික අපනයන දිරි ගැන්වීම.


කර්මාන්ත අංශයේ කාර්යය සාධනය වර්ධනය කිරීම උදෙසා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට විශේෂ කාර්යය භාරයක් පැවරී ඇත. කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තිය‍ට අනුකූලවන‍සේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ සැලසුම් කිරීම, සම්බන්ධීකරණය කිරීම, සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම, කර්මාන්ත ‍ක්ෂේත්‍රයට අදාල යටිතල පහසුකම් වර්ධනය  කිරීම මෙම කාර්යයන් අතර වේ. මෙම කටයුතු සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විවිධ වූ වැඩසටහන් හා  ව්‍යාපෘතීන් සැලසුම් කොට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

 • කර්මාන්ත පුර වැඩසටහන්
 • ගමට කර්මාන්ත වැඩසටහන්
 • විශේෂිත වූ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයන් සංවර්ධනය
 • ඵලදායිතා වර්ධන වැඩසටහන
 • රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • සුපිරිසිදු කාර්මික නිෂ්පාදන දිරීමත් කිරීම‍
 • පේෂකර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන්

දැක්ම

සවිමත් වාණිජමය පරිසරයක් තුළින් ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී දේශිය කර්මාන්ත අංශයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගොඩනැඟීම

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නංවන්නාවූද, ඉහළ එකතු කළ අගයක් සහිත නිෂ්පාදන බිහි කරන්නාවූ, සවිමත් වාණිජ අංශයකින් සමන්විත වූද, ධරණීය හා තරඟකාරීත්වයකින් හෙබි නිෂ්පාදන ආයතනයන්හි අභිවෘද්ධිය සඳහා හිතකාමී වන පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම

 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.