කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ලේකම් කාර්යාලය

 

ජනරාල් දයා රත්නායක මහතා
ඩබ්ඩබ්වී,ආර්ඩබ්පී,ආර්එස්පී,වීඑස්වී,යූඑස්පී,එන්ඩීයූ,පීඑස්සී
ලේකම්
කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

දුරකථන +94-11-2436123  +94-11-2436124
ජංගම
ෆැක්ස් +94-112449402
ඊ මේල් secretarymid[at]gmail.com
dr.sec.indus[at]gmail.com
 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.