කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ලේකම් කාර්යාලය

 

වී පී කේ අනුෂ පැල්පිට මහතා
ලේකම්
කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

දුරකථන +94-11-2436123  +94-11-2436124
ජංගම 0714 - 191175
ෆැක්ස් +94-112449402
ඊ මේල් secretarymid[at]gmail.com
anushapalpita.65[at]gmail.com
 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 15-06-2021.
කතුහිමිකම © 2021 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.