කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

විමසුම් තොරතුරු

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
අංක 73/1, ගාලු පාර,
කොළඹ 03,
ශ්‍රී ලංකාව.


 


 

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

 

තනතුර නම දුරකථන අංක ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
කාර්යාලය ජංගම
ගරු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමා


011-2435248

011-2435674

077-3601658

0112-390885

wimal.min[at]gmail.com

 

පෞද්ගලික ලේකම් කේ ක‍ේ එස් යූ රන්ජන් මහතා

011-2435248

077 -3451240
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ප්‍රදීප් විජ‍ෙසේකර මහතා 011-2431672 077-7255955
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් සරත් වීරවංශ මහතා 077-7193271 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී සම්පත් කුමාර තිලකරත්න මහතා 070-7454268 prosampath785[at]gmail.com
මාධ්‍ය ලේකම් අනුරුද්ධ රණවර්ණ මහතා 011-2431672 071-4033978
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ උපදේශක සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා 071-2455076 sunil18c[at]googlemail.com

රාජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

 

 

තනතුර

 

නම

 

දුරකථන (කාර්යාලය)

 

දුරකථන (ජංගම)

 

පැක්ස්

 

විද්‍යුත් තැපෑල

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය බතික් අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා 011-2448012

077-7882882ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ලොහාන් රත්වත්ත මැතිතුමා
ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වේවැල් පිත්තල මැටි ලි බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා
ලේකම්තුමාගේ කාර්යාලය
ලේකම්

ජනරාල් දයා රත්නායක මහතා

ඩබිඩබ්වී,ආර්ඩබ්පී,ආර්එස්පී,වීඑස්වී,යූඑස්පී,එන්ඩීයූ,පීඑස්සී

011-2436123-4
011-2449402

secretarymid[at]gmail.com

dr.sec.indus[at]gmail.com

සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ඩබ් ඩී මේඝා ඉන්ද්‍රපාල 011-2323186 077-2332888 011-2449402

scs_admin[at]industry.gov.lk

අතිරේක ලේකම්-පාලන(1) එන් ජීි පණ්ඩිතරත්න මහතා 011-2434689 0715-776592 011-2390941

adsec_admin[at]industry.gov.lk

pandithatneng[at]gmail.com

අතිරේක ලේකම් -කර්මාන්ත හා කර්මාන්තපුර සංවර්ධන අයි සී පතිරාජ මහතා 011-2520948
011-2434034

adsec_indev[at]industry.gov.lk

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අතිරේක ලේකම්- පොදු ව්‍යාපාර සහ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ කේ ජී ආර් විමලසූරිය මහතා 011-2478676 0714-352016 011-2369790

adsec_res[at]industry.gov.lk

 

අතිරේක ලේකම්

කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති

ජී පී එන් මහේෂ් අබ‍ේසේකර මහතා 011-2542708 071-8217194 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් - සැලසුම් ඒ එච් එම් යූ අරුණ බණ්ඩාර මහතා 011-2431342 0773-128137 011-2436122

dg_planing[at]industry.gov.lk

plan_unit[at]yahoo.com

පරිපාලනය
ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
එස් ඒ දන්තනරායන මිය 011-2332443 0718-019272 011-2322444

sas_admin[at]industry.gov.lk

sanjeekasad[at]hotmail.com

සහකාර ලේකම් - ( මානව සම්පත්,කළමණාකරන තොරතුරු සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු 011-2384501 011-2384501

ashrd_admin[at]industry.gov.lk

 

සහකාර ලේකම් - (පාලන) එම් වී අයි එස් දිසානායත මිය 011-2332444
011-2332444 as_admin[at]industry.gov.lk
රාජ්‍ය ව්‍යාපාර අංශය
අධ්‍යක්ෂ අයි ජේ අබේරත්න මිය 011-2329722 077-3597555 011-2436662

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

dir_pe[at]industry.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂ බි ඩි එල් එම්  ධර්මසේන මිය 011-2323293 0714-412191 011-2436662

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ad_pe[at]industry.gov.lk

මුදල් අංශය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී කේ ඒ බී කුරුප්පු මහතා 011-2327053 0774-696512 011-2424005

ca1_finance[at]industry.gov.lk

bandula_kuruppu[at]yahoo.com

ගණකාධිකාරී ජී ටී කුමානායක මිය 011-2424005 071-2147695 011-2424005

acc1_finance[at]industry.gov.lk

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති සහ සංවර්ධන අංශය
අධ්‍යක්ෂ 1
පී නාමගල් මිය 0112-390141

dir_policy[at]industry.gov.lk

industrypolicy1[at]gmail.com

අධ්‍යක්ෂ 11 ඉනෝකා ද අල්විස් මෙය 0112347363

dir2_policy[at]industry.gov.lk

inokada[at]yahoo.com

කර්මාන්ත ලියාපදිංචි  අංශය
අධ්‍යක්ෂක බී.ඒ.කේ.ඩබ්.එල්. පියරත්න මහතා 011-2441490 071 3976406 011-2423965

dir_indev[at]industry.gov.lk

windikalak[at]yahoo.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂක බී කුනාලිනී මෙය 0112-448467 0774-298727

 

ad.ir[at]industry.gov.lk

කළමණාකරන තොරතුර අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරී 
උ‍මේෂ් හපුආරච්චි මයා 011-2389830
icto1[at]industry.gov.lk
තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරී නිරෝධා අමරසිංහ මිහ 011-2389830 icto2[at]industry.gov.lk
සැලසුම් අංශය
අධ්‍යක්ෂක


 

නි‍යෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජී ඩී පී මුනිදාස මහතා 011-2338590 071-6386381 011-2436122

plan_unit[at]yahoo.com

ad3_planning[at]industry.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂක එස් එස් ගොඩකන්දආරච්චි මහතා
011-2322783 011-2436122

plan_unit[at]yahoo.com

ad2_planning[at]industry.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂක ඒ ජී ජි සමන්ගිකා අබේසිංහ මෙය
011-2436122

plan_unit[at]yahoo.com

ad_planning[at]industry.gov.lk

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධන අංශය
සංඛ්‍යා ලේඛන අංශය

සංඛ්‍යාලේඛණ

 

එච් ඒ ආර් එන් විජ‍ේසිංහ මිය 0718-501980
අධ්‍යක්ෂ බී ඒ කේ ඩබ්  එල් පියරත්න
011-2441490
0713-976406 011-2423965

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

dir_indev[at]industry.gov.lk

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ එස් ආර් මොහමඩ් මහතා 011-2322782 077-7988030 011-2423965

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

සහකාර අධ්‍යක්ෂ යූ ඒ සී එන් රාජපක්ෂ මයතා 011-2343937 071-2998985 011-12349937 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය
බස්නාහිර පළාත - අංක 73/1 ගාලු පාර කොළඹ 03
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ බී ඒ කේ ඩබ්  එල් පියරත්න 011-2369075 071-3976406 011-2369075

riscwp[at]yahoo.com

riscwp[at]industry.gov.lk

මධ්‍යම පළාත - අංක 05, රජ පීල්ල මාවත, මහනුවර.
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ඩී.එම්.ජි.කේ. දිසානායක මහතා 081-2205619 071-6666252 081-2205619

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

risccp[at]industry.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂ කේ කේ ආර් දසනායක මහතා 081-2205619 071-8040204 081-2205619 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
නැගෙනහිර පළාත - ත්‍රිකුණාමලය කර්මාන්තපුරය, මන්කි බ්‍රිජ්, කප්පල්තුරෙයි, චීන වරාය

ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ

(වැ බ )

උපේෂල හේරත් මහතා 026-2050100 071-1998796 026-2050100

risceastern[at]gmail.com

riscep[at]industry.gov.lk


දකුණු පළාත - ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය - අංක 41,නව වීදීය, ගාල්ල
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ආර් ඒ එස් ප්‍රේමලාල් මහතා 091-2234126 077-7415439 0912234126

riscsouthern[at]gmail.com

riscsp[at]industry.gov.lk

උතුරු මැද පළාත -අංක 624/11, ගොඩගේ මාවත, අනුරාධපුරය
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ උපේෂල හේරත් මහතා 025-2235587 071-1998796 025-2235587

riscncanuradhapura[at]gmail.com

riscncp[at]industry.gov.lk

වයඹ පළාත -ලංකා බැංකු ගොඩනැගිල්ල, කච්චේරි පාර, කුරුණෑගල
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ඩී.ඩී.රාජපක්ෂ මහතා 037-2224506 071-8236954 037-2224506

riscnwp[at]sltnet.lk

riscnwp[at]industry.gov.lk

සබරගමුව පළාත -නාලන්ද එල්ලාවල කර්මාන්තපුරය, කුරුවිට, රත්නපුර
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ සුරංග අඹගහතැන්න 045-2262344 071-8270344 045-2262344

riscsabaragamuwa[at]gmail.com

riscsbp[at]industry.gov.lk

ඌව පළාත -කෘෂිකර්ම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය,කැප්පෙට්ටිපොළ පාර, බදුල්ල

ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ

(වැ බ )

යූ ඒ සී එන් රාජපක්ෂ මහතා 055-2225515 071-2998986 055-2225515

tnat200[at]gmail.com

riscuvalog[at]industry.gov.lk

උතුරු පළාත- ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය,කච්චේරි පරිශ්‍රය, වව්නියාව
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ එස් තුෂ්ජා මිය 024-2226206 077-2499729 024-2226206

riscnothern[at]gmail.com

riscnp[at]industry.gov.lk

ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණ අංශය

අධ්‍යක්ෂ අංජලී වීරසිංහ මිය 011-2432705 071-8199218 011-2322785

dir.res[at]industry.gov.lk

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

සහකාර අධ්‍යක්ෂ අයි.එස්.විජේවර්ධන මිය 0712508937 011-2322785

ad.res[at]industry.gov.lk

isankasamanmali[at]yahoo.com

ආංශික සංවර්ධන අංශ 1
අධ්‍යක්ෂක යූ එල් ඒ උදාසිරි පෙරේරා මහතා 011-2422319 077-7824158 011-2432750

dir_sec1[at]industry.gov.lk

udasiri[at]gmail.com

ආංශික සංවර්ධන අංශ 2
අධ්‍යක්ෂක ඩබ් එම් ආර් විජ‍ේකෝන් මයා 011-2328973 0702-939230 011-2333312

dir_sec2[at]industry.gov.lk

 

ආංශික සංවර්ධන අංශ 3
අධ්‍යක්ෂක ඩබ් එම් ආර් විජ‍ේකෝන් මයා 0112-328973 0702-939230 dir_sec3[at]industry.gov.lk
සහකාර අධ්‍යක්ෂක සචිනි මල්කා මිය 0112-327364 0704-577778
මාධ්‍ය අංශය
මාධ්‍ය ලේකම්


ප්‍රවෘත්ති නිලධාරී ලක්ෂ්මී ද සිල්වා මිය 0112 435167 0716 866286 0112 435167

po_admin[at]industry.gov.lk

 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.