කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධන නළමනාකරණ තොරතුරු සහ කර්මාන්ත ලියාපදිංචි අංශය

 • මෙමඟින් ඔ‍‍බේ පාරි‍‍‍‍භෝගිකයින් හා ව්‍යාපාර හවුල් කරුවන් අතර විශ්වාසනීයත්වය ‍‍ගොඩ  නැගීමට පදනම සැක‍‍සෙනු ඇත.
 • වරින් වර රජය මඟින් ඔබ‍ගේ කර්මාන්ත‍යේ දියුණුව සඳහා සපයනු ලබන විවිධ පහසුකම් දිරිගැන්වීම් ආදිය ඇතුළු අප‍ගේ සේවාවන් පහසු‍වෙන් ලබාගැනීමට ඉවහල් වනු ඇත.
 • ලියාපදිංචිය තුලින් ඔබ සපයනු ලබන දත්ත විශ්ලේෂණය මඟින් කර්මාන්ත ‍ක්‍ෂ්‍ත්‍රයේ ඉදිරි දියුණුව සඳහා වඩාත් ඵලදායි ප්‍රතිපත්තිමය තිරණ ගැනීමට හැකිවීම.
 • ඔබගේ කර්මාන්තය සඳහා විවිධ ආයතන මඟින් මුල්‍යයම පහසුකම් ලබාගැනී‍‍මේදී ලියාපදිංචි වී තිබීම පහසුවක් වනු ඇත.
 • අංක 46 දරණ 1990 කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන පනතට අනුකූලව සියළුම කර්මාන්ත ව්‍යවසායයන් (ආ‍යෝජන මණ්ඩල‍යෙහි ලියාපදිංචි කර්මාන්ත හැර) මෙම අමාත්‍යංශයෙහි ලියාපදිංචි විය යුතුය.

නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කරන ලද කර්මාන්ත ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පහත සඳහන් ලිපිනය වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය. ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන ඉල්ලුම් පත්‍රය අප වෙබ් අඩවිය තුලින්ද බාගත  හැකිය.

ලිපිනය
අධ්‍යක්ෂක
කර්මාන්ත ලියාපදිංචි අංශය
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
අංක: 73/1, ගාලු පාර,
කොළඹ 03.

දුරකථන : + 94-11-2542708
ෆැක්ස් : + 94-11-2542708
විද්‍යුත් තැපෑල : mis[at]industry.gov.lk , sdpwick[at]yahoo.com

මූලික ලියාපදිංචි සහතික පත්‍ර

 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය
 • සංස්ථාවක් ලෙස නීතිගත කල බවට දෙනු ලබන සහතිකය (සමාගම් 65)
 • සමාගම් පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද සහතික (‍පෝරම 36/48)
  හෝ
 • පළාත් සභා මඟින් නිකුත් කරනු ලැබූ ලියාපදිංචි සහතිකය
  හෝ
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල මඟින් නිකුත් කරනු ලැබු ලියාපදිංචි සහතිකය

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය

 • මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් නිකුත් කරනු ලබන සහතිකය
  හෝ
 • අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය මඟින් නිකුත් කරනු ලබන පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය

නිෂ්පාදනයට අනුව අදාළ ආයතනය මඟින් ලබාගත් බලපත්‍රය/අනුමත සහතිකය

 • සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ අමාත්‍යාංශය (ආහාර පාලන ඒකකය)
 • පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය
 • ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය
 • ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය
 • ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව
 • අත්යන්ත්‍ර හා පේෂකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
 • දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය
 • ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය
 • සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව
 • ජාතික අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය
 • ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
 • ජාතික භු විද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යාංශය
 • කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාමට අදාළව  වෙනත් ආයතන මඟින් ලබාගත් බලපත්‍ර හා සහතික පත්‍ර

අමාත්‍යාංශය වෙත අවශ්‍ය වන අනිකුත් ලියකියවිලි

 • කර්මාන්තයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්, නිෂ්පාදන වර්ගයන් හා නිෂ්පාදන ධාරිතාව ආදී කරුණු ඇතුලත් කෙටි විස්තරයක්.
 • නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය දැක්වෙන සටහන හා ඒ පිළිබද කෙටි විස්තරයක්.
 • ආයතනික සංවිධාන සැලැස්ම.
 • මුල්‍ය වාර්තාව.

වැඩි විස්තර සඳහා
අධ්‍යක්ෂක
කර්මාන්ත ලියාපදිංචි අංශය
දුරකථන අංක : + 94-11-2542708
ෆැක්ස් : + 94-11-2542708

විද්‍යුත් තැපෑල : mis[at]industry.gov.lk, sdpwick[at]yahoo.com

අමාත්‍යාංශය මඟින් ලියාපදිංචි කර්මාන්ත ආයතන වෙත වාර්ෂිකව  තැපැල් මඟින් යවනු ලබන ප්‍රශ්නාවලියක් උපයෝගී කොටගෙන එම ආයතනයන්හි නිෂ්පාදන දත්ත වාර්ෂිකව රැස් කරනු ලැබේ. මෙම වාර්ෂික සමීක්ෂණය මඟින් එම ආයතනයන්හි නිෂ්පාදන වටිනාකම් හා ප්‍රමාණය, ධාරිතාව, දේශීය හා විදේශීය වෙළඳ වටිනාකම හා ප්‍රමාණය, දේශීය හා විදේශීය අමුද්‍රව්‍ය භාවිතයේ වටිනාකම, විදුලිය හා ජල පරි‍භෝජනය, සේවක සංඛ්‍යාව හා වැටුප් වැනි තොරතුරු රැස් කරනු ලබයි. මෙම දත්ත දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාශ මට්ටමින් කර්මාන්තයන්හි ජාත්‍යාන්තර වර්ගීකරණය අනුව ගොනුකල දත්ත අනුසාරයෙන් සකස්කරනු ලබයි. තවද ලියාපදිංචි කර්මාන්තයන්හි මූලික දත්ත වන ලිපිනය, නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ හා විමසුම් දත්ත වැනිදේ අප වෙබ් අඩවිය හරහා මාර්ග ගතව ලබාගැනීමේ පහසුකම්ද සලසා ඇත. එම දත්ත මෙම වෙබ් අඩවියේ මුල් පිටුවේ සඳහන් වාර්තා/ ‍ සංඛ්‍යාලේඛන යන අංශය තුලින් ලබාගත හැක.

වැඩි විස්තර සඳහා
අධ්‍යක්ෂක

කර්මාන්ත ලියාපදිංචි අංශය

දුරකථන අංක : + 94-11-2390938
ෆැක්ස් : + 94-11-2436057
විද්‍යුත් තැපෑල : mis[at]industry.gov.lk, sdpwick[at]yahoo.com

 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.