කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

සාර්ව ප්‍රතිපත්ති අංශය

කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ඉහත සඳහන් කරන ලද ක්‍රමවේදය, 2010.03.15 දින දිනමිණ, ඩේලි නිවුස් හා තිනකරන් පුවත්පත්හි භාෂා ත්‍රිත්වයෙන් පළ කර ඇත. (පුවත්පත් නිවේදන සඳහා පහත ක්ලික් කරන්න)

ලේඛන

 • ආනයනය කරන ලද සියළුම වාහන උපාංග සඳහා අදාළ රේගු නිලධාරීන්ගේ අත්සන් සහිත රේගු ලේඛන (CUSDECS) සහ (Party's cop)
 • දේශීයව නිෂ්පාදිත වාහන උපාංග මිලදී ගැනීම් වලට අදාළ රිසිට්පත් (Invoices)

තොරතුරු

පහත සඳහන් අයිතම සම්බන්ධව විස්තරාත්මක සටහන් සත්‍ය පිරිවැය ව්‍යුහයෙහි අඩංගු විය යුතුය.

 • ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය - එක් වාහනයකට
 1. මුළු ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය (වාහන එකලස්/ නිෂ්පාදනය සඳහා ඍජුව දායක වන සියළු අධීක්ෂණ නිලධාරීන් හා පුහුණු සේවකයන්ගේ සියළු දීමනා වල වටිනාකම)
 2. වාහන එකලස් / නිෂ්පාදනය කිරීමට අදාළව වාර්ෂික ශ්‍රම පැය ගණන
 3. ශ්‍රම පැය අනුපාතය / ප්‍රතිශතය
 4. එක් වාහනයක් එකලස් කිරීම සඳහා අදාළ ශ්‍රම පැය ගණන
 5. එක් වාහනයක් සඳහා ශ්‍රම පිරිවැය (ශ්‍රම පැය ගණන / ශ්‍රම පැය අනුපාතය)
 • ක්ෂය කිරීම්
 1. වාහන එකලස් / නිෂ්පාදනයට ඍජුවම අදාළ දේවල් හා යන්ත්‍රසූත්‍ර වල මුළු වටිනාකම
 2. භාවිතා කරන ක්ෂය අනුපාතය / ප්‍රතිශතය
 3. එක් වාහනයකට අදාළ ක්ෂය ප්‍රමාණය
 • පොදු කාර්ය පිරිවැයන්
 1. එක් වාහනයකට අදාළ නිෂ්පාදන හා කර්මාන්තශාලා පොදු කාර්ය පිරිවැය
 2. එක් වාහනයකට අදාළ පරිපාලන පොදු කාර්ය පිරිවැය
 3. එක් වාහනයකට අදාළ මූල්‍ය පිරිවැය

 1. තීරු බදු හා අනෙකුත් බදු විෂමතා හා ගැටළු සම්බන්ධයෙන් කර්මාන්තකරුවන්, වෙළඳ මණ්ඩල ආදීන්ගෙන් ඉල්ලීම් ලැබීම.
 2. එම ඉල්ලීම් අධ්‍යයනය කිරීම / සවිස්තරව විමර්ශනය කිරීම / කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂාව / පිරිවැය ව්‍යූහ විශ්ලේෂණය / එකතු කළ අගය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම.
 3. එම ඉල්ලීම් ඒ හා සම්බන්ධ අමාත්‍යාංශ නිර්දේශයන්ද සහිතව ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික කවුන්සිලයෙහි (NCED) වෙළඳ හා තීරු බදු පර්ෂදය (TTC) වෙත යොමු කිරීම.
 4. එම තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව හා වෙළඳ, තීරු බදු හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දන්වා යැවීම.

 1. ඉහළ තාක්ෂණයෙන් යුතු යන්ත්‍රෝපකරණ ආනයනයේදී තීරු බදු සහන ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශයන් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් කරන ලද සේවාලාභීන්ගේ ඉල්ලීම් අධ්‍යයනය කිරීම.
 2. ඉහත නිර්දේශයන් ලබාදීම පිණිස සේවාලාභී ආයතනය සහ ආනයනික යන්ත්‍රෝපකරණ, ව්‍යවසාය සංවර්ධන හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් පනවා ඇති සුදුසුකම් සපුරා ඇත්දැයි අධ්‍යයනය කිරීම හා ආයතනික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අදාළ යන්ත්‍රවල ඇති යෝග්‍යභාවයද සලකා බැලීම.
 3. නියමිත සුදුසුකම් සපුරා ඇති විට මෙම අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශයන් සැකසීම හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙත යැවීම.

 • ව්‍යවසාය සංවර්ධන හා අයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කරන අයදුම්පත්‍රය නිසි පරිදි පුරවා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ලිපිනය
ව්‍යවසාය සංවර්ධන හා අයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය
46/56, ලැන්ලිබ් ගොඩනැගිල්ල,
නවම් මාවත,
කොළඹ 02.
වෙබ්:  www.edip.gov.lk

 • ඉහත අයදුම්පතෙහි සඳහන් කර ඇති කරුණු තහවුරු කිරීම සඳහා අමතර තොරතුරු / ලේඛන ආදිය උදා :- යන්ත්‍රය ආනයනය කිරීමෙන් පසු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙහි ඵලදායකත්වය, කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවෙන අයුරු ආදී තොරතුරු.
 • අපනයනකරු විසින් නිකුත් කරන ලද ඉන්වොයිසිය ( ) මෙහි ආනයනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන යන්ත්‍ර සූත්‍රවල වටිනාකම, එහි අංකය ඇතුළත්ව තිබිය යුතුය.
 • යන්ත්‍ර සූත්‍ර වල ඡායාරූපයක් / රූප සටහනක් අඩංගු පත්‍රිකාවක් / ලේඛනයක්.

 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.