කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

කර්මාන්ත ලියාපදිංචිය

මෙම අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්ගෙන් එකක් වන්නේ 1990වසරේඅංක46 දරණ කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන පනත යටතේ කර්මාන්ත ලියාපදිංචි කිරී‍මයි.එබැවින් ආයෝජන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි නොවූ කර්මාන්ත ව්‍යවසායයන් ඒවා පවත්වාගෙන යනු ලබන වැඩබිම හෝ ස්ථානය මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.

 • විදේශීය ආයෝජන සහිත යම් කර්මාන්තයක්
 • උසස් තාක්ෂණය යොදවා ගනු ලබන යම් කර්මාන්තයක්
 • ශ්‍රී ලංකාවෙන්  අපනයනය කිරිම සඳහා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන යම් කර්මාන්තයක්
 • ඛණිජ ද්‍රව්‍ය හෝ අලුත් කළ නොහැකි ස්වභාවික සම්පත් කැණීමේ, ඉවත් කරගැනීමේ හෝ පිරි සැකසුම් කිරීමේ ලා සම්බන්ධ යම් කර්මාන්තයක්
 • ආයුධ, වෙඩි ද්‍රව්‍ය, මධ්‍යසාර, අන්තරායදායක ඖෂධ සහ විෂ සහිත අන්තරායදායක කුලීරමාව ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තයක්
 • මුදල්, කාසි සහ ආරක්ෂිත ලේඛන නිෂ්පාදනය කරන යම් කර්මාන්තයක්
  (අ) පිරියත සහ උපකරණ සඳහා යොදා ඇති ප්‍රාග්ධන ආයෝජනයෙහි අගය රුපියල් මිලියන හතරක් ඉක්මවන්නා වූ සහ
  (ආ) කර්මාන්තයෙහි සේවයේ නියුක්ත කර සිටින ස්ථිර සේවා නියුක්තයන් සංඛ්‍යාවපනහක් ඉක්මවන්නා වූ යම් කර්මාන්තයක්
 • ආණ්ඩුවට අයත් යම් කර්මාන්තයක් හෝ කොටස්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ආණ්ඩුව විසින් දරණු ලබන යම් කර්මාන්තයක්


ඉහත සඳහන් අවශ්‍යතාවයන්ට අමතරව රජය මඟින් විටින්විට පනවනු ලබන විවිධ අණපනත්වල අවශ්‍යතාවයන්ද කර්මාන්ත ආයතනයක් ලියාපදිංචි කිරීමේදී සැලකිල්ලට භාජනය කරනු ලැබේ.මේ පිළිබඳව සමහර තොරතුරු අප වෙබ් අඩවිය හරහා සන්ධානගත කොට ඇති අනෙකුත් ආයතනයන්හි වෙබ් අඩවි තුලින් හෝ මෙම අමාත්‍යාංශයේ කළමනාකරණ තොරතුරු හා පරිගණක සේවා අංශය තුලින්ද ලබාගත හැක.ලියාපදිංචි කරනු ලබන ආයතන සඳහා එහි පිහිටීම නිෂ්පාදන භාණ්ඩ ලිපිනය ආදී කරුණු අඩංගුව අංකයක් සහිත ලියාපදිංචි සහතිකයක් නිකුත් කෙරේ.

මෙම ලියාපදිංචිය තුලින් ඔබේ ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන් සහ පාරිභෝගික ප්‍රජාව අතර ඔබ කර්මාන්තය සම්බන්ධව වඩාත් හොඳ පිළිගැනීමක් ගොඩනැගෙන අතර,තවද වරින්වර රජය මඟින් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය ඉහල නැංවීම සඳහා සපයනු ලබන විවිධ පහසුකම් ලබාගැනීමටද රුකුලක් වනු ඇත.මෙම ලියාපදිංචිය තුලින් පවත්නා කර්මාන්තවල පවත්නා තත්ත්වය පිළිබඳ නිවැරදි දත්ත ලබාගැනීමට හැකිවන අතර ඒවා පදනම්ව ඉදිරියේදී කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි දියුණුව සඳහා වඩාත් නිවැරදි තීරණ හා ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දු ගැනීමට හැකිවීම තුලින් ඔබට වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වාසි ලබාගැනීමට හැකිවනු ඇත.

 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.