කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 
පොදු පහසුකම් මධ්‍යස්ථානය
# ලිපි සිරැසිය
1 අච්චු හා තෙරපුම් අච්චු පහසුකම් සැපයීමේ මධ්‍යස්ථානය
2 ශීඝ්‍ර මූලාකෘති පහසුකම
 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.