කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

කර්මාන්ත දත්ත බෙදාහැරීම

නවතම තොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම් උපයෝගී කොටගෙන පහසුවෙන් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට අදාල දත්ත අප පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබාදිම අමාතයාංශයේ අනිකුත් මුලික කාර්යයන් අතරින් එක් වැදගත් කටයුත්තකි. තවද මෙම අමාත්‍යාංශය කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට අදාල වු මූලික වගකීම් දරණ ආයතනයක් වන අතර,එබැවින් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට අදාල දත්ත කෙරෙහි මූලික අවධානයක් යොමු කොට ඒ සදහා වු දත්ත සමුදායයන් කිහිපයක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි.මේ සඳහා මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි කර්මාන්තවල වාර්ෂික නිෂ්පාදන දත්ත රැස්කිරීම සඳහා තැපැල් මඟින් වාර්ෂික සමීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර,ලියාපදිංචි කර්මාන්තවල මූලික දත්ත ඇතුලත් දත්ත සමුදායයක්ද පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

මෙම සමීක්ෂණය යටතේ ඒ ඒ ලියාපදිංචි කර්මාන්ත ආයතනවල වාර්ෂික නිෂ්පාදන දත්ත වශයෙන් නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය හා වටිනාකම, අලෙවි ප්‍රමාණය සහ වටිනාකම් දේශිය හා විදේශීය වශයෙන්ද, නිෂ්පාදන ධාරිතාව, දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් භාවිත අමුද්‍රව්‍ය වටිනාකම, විදුලිය සහ ඉන්ධන භාවිතය, වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යාව යන තොරතුරු රැස්කරනු ලබයි. මෙම දත්ත භූගෝලීය වශයෙන් සහ සාරාංශගත ලෙස ජාත්‍යන්තර කර්මාන්ත වර්ගීකරණයට අනුකූලවද පිළියෙල කරනු ලබයි.

 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.