කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

කර්මාන්ත සඳහා සහායක වැඩසටහන්

  • TIEP බදු රහිත යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අගය එකතු කල අපනයනයන් සඳහා කර්මාන්ත පහසුකම් සැලසීම.
  • වටිනාකම් ජාලයේ දැව, කුළු බඩු, කාබනික ආහාර, රබර් යන අංශයන්ට ආධාරක අරමුදල් ව්‍යාපෘති මඟින් තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම.
  • සැකසූ ආහාර සහ සැකසූ ඇසුරුම් සහ BIMST –EC සංකල්පය යටතේ ක්‍රියාකාරකම් වර්ධනය කිරීම සඳහා සැකසූ ආහාර සහ ඇසුරුම් අංශයන්ට සහාය ලබාදීම.
  • තාක්ෂණික හුවමාරුව සඳහා විදේශීය නිෂ්පාදකයින් හට මෙරට වැඩ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වාස වීසා අනුමත කිරීම.
  • ආංශික උපදේශක කමිටු සමඟින් යෝජනාවලි සකස්කර ආධාරක ආයතන වල සහාය ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම.
  • පාවහන් සැකසුම් අංශය සඳහා කුසලතා වර්ධන වැඩසටහන්
  • තෝරාගත් පාවහන් නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රමිතිකරණ වැඩසටහන්

 

 
 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.