කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

වෙළඳ සහ තීරුබදු පිළිබඳ කාර්ය

සාර්ව ප්‍රතිපත්ති අංශය, කර්මාන්ත වර්ධනය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොල තුල තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානයකින් යුතුව, කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහාය ලබා දීමේ කාර්යයෙහි මුලික වශයෙන් නිරතව සිටියි. මෙම කාර්යයන් ඉටුකිරීමේදී, රාජ්‍ය ආයතන, ද්වි පාර්ශ්වික හා බහු පාර්ශ්වික නියෝජිතායතන සමඟ අමාත්‍යාංශය අදහස් හුවමාරු කරගැනීම අවශ්‍ය වේ. එය වඩාත් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් වන අතර, අදාල පාර්ශ්ව සමඟ අඛණ්ඩ අධීක්ෂණයක හා පසු විපරමක යෙදීමද අවශ්‍ය වන්නකි. භාණ්ඩ නිෂ්පාදන අංශයේ වර්ධනය සඳහා උපයෝගී වන්නා වු ස්ථාවර හා පුරෝකථනය කළහැකි සාර්ව ආර්ථික පරිසරයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම අංශය තම සාර්ව ප්‍රතිපත්තිමය සහාය ලබාදීමේදී පහත දැක්වෙන ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ සිය ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙයි.

තීරුබදු ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධ ගැටලු

විවිධ කර්මාන්තකරුවන්, වාණිජ හා කර්මාන්ත සංගම් විසින් යොමු කරනු ලබන තීරුබදු විෂමතා ඉවත් කිරිම හා ගැටළු විසඳීම සඳහා ක්‍රියාකාරි ලෙස සහභාගිවීම මෙම අංශයේ ප්‍රධානතම කාර්ය භාරයකි. මෙම ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විනිශ්චයක්, සමීක්ෂණ හා පර්යේෂණ මඟින් සිදුකරනු ලබන අතර, අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික කවුන්සිලයේ (NCED) වෙළඳ හා තීරුබදු පර්ෂදය (Trade & Tariff cluster) වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ. මෙම ක්‍රියාවලියට එකතු කළ අගය පිළිබඳව හා ජාතික ආදායම සම්බන්ධයෙන් උද්ගතවන ගැටලු පිළිබඳ විස්තරාත්මක අධ්‍යයනයන්ද ඇතුළත් වේ.

කර්මාන්තකරුවන් විසින් යොමු කරනු ලබන තීරුබදු සම්බන්ධ ඉල්ලීම් සඳහා විසඳුම් ලබා දීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන් හැරෙන්නට, මධ්‍යකාලීන හා දිගුකාලීන තීරුබදු ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී අදාළ අධිකාරී ආයතනයන්ට අවශ්‍ය සහාය ලබාදීමේ වැදගත් කාර්ය භාරයද මෙම අංශය විසින් ඉටු කෙරේ.

වර්තමානයේ පවත්නා පුළුල් තිරුබදු ප්‍රතිපත්ති රාමුව දක්වා ඇති පරිදි කාණ්ඩ පහකින් සමන්විත වූවකි.
0%    - අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා අමු ද්‍රව්‍ය
2.5% - මූලික කාර්මික අමු ද්‍රව්‍ය හා යන්ත්‍රෝපකරණ
6%    - අර්ධ නිමි අමු ද්‍රව්‍ය
15%  - අතරමැදි යෙදැවුම් (දේශීය නිෂ්පාදන පදනමක් සහිත සැකසු අමු ද්‍රව්‍ය)
28%  - නිමි භාණ්ඩ

ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම දියුණු කිරිම

වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියේ හා කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තියේ පවත්නා දැඩි සම්බන්ධතාවය නිසාම සාර්ව ආර්ථික අංශය වෙළඳ, වාණිජ, පාරිභෝගික කටයුතු හා අලෙවි සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්ව නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් තුලින්‍‍ දේශීය කර්මාන්ත අංශ‍යේ සුබසිද්ධිය සඳහා උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලබාගැනී‍‍මේ ක්‍රියාවලි‍යේදී ක්‍රියාකාරීව කටයුතු කරයි. ද්වි පාර්ශ්වික හා බහු පාර්ශ්වික වෙළඳ ගිවිසුම් තුළින් අපනයන වෙළඳපොළට ඇතුළත්වීම සඳහා දේශීය කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීම මෙහි මූලික අරමුණයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් වී ඇති වෙළඳ ගිවිසුම්

  • ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම
  • පාකිස්ථාන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම
  • ජී.එස්.පී. + වැඩ සටහන
 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.