කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

වැදගත් වෙබ් අඩවි

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තුමේන්තුව
වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව
සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකා කාර්මික මණ්ඩලය
Federation of Chambers of Commerce and Industry of Sri Lanka (FCCI)
කාර්මික ශිල්ප ආයතනය
මුදල් සහ ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යංශය
වෙළඳ වණිජ පාරිභෝගික කටයුතු හා අලෙවි ප්‍රවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍යංශය
සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා - ජාතික පිවිතුරු නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානය
ශ්‍රී ලංකා බුද්ධිමය දේපළ පිලිබඳ ජාතික කාර්යාලය
ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය
ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය
ශ්‍රී ලංකා රේගුව
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය
අන්තරායක ඔෘෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය
The Ceylon Chamber of Commerce
The Ceylon National Chamber of Industries
 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 18-10-2021.
කතුහිමිකම © 2021 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.