කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

අතිරේක ලේකම් - පරිපාලන


(අතිරේක ලේකම් - පරිපාලන)

නො. 73/1, ගාලු පාර,
කොල්ලුපිටිය, කොළඹ 03.
දුරකථන : +94-11-2520948
ජංගම: 
ෆැක්ස් : +94-11-2434034
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

අරමුණු

 • රාජ්‍ය මුදල් ඵලදායි ලෙස යොදවාගැනීම සඳහා ගිණුම් පද්ධති පවත්වාගැනීම.
 • රාජ්‍ය මුදල් ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලිය සමාලෝචනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම.
 • මූල්‍ය කළමනාකරණයේ ගිණුම්කරණ භාවය සහ විනිවිද භාවය සහතික කිරීම.
 • නව තොරතුරු තාක්ෂණ ක්‍රම ඔස්සේ ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යාම සහ වර්ධනය කිරීම තුලින් ගිණුම්කරණ තොරතුරු සහ වාර්තා ක්ෂණිකව ලබාදීම.
 • මිලදීගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශ වත්කම් ආරක්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • නියමිත දිනට අප්‍රමාදව සියළු ගෙවීම් කිරීම.
 • මාසික ගිණුම්, වාර්ෂික  ගිණුම්, විසර්ජන ගිණුම්, රජයේ නිලධාරින්ට අත්තිකාරම් ගිණුම් නියමිත පරිදි භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • මුදල් රෙගුලාසි අනුව ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලිය හැසිරවීමට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරියාට සහාය වීම.
 • මිලදීගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශ වත්කම් තොරතුරු පවත්වාගැනීම.

විමසීම්

නම/තනතුර ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එල්.ජී.ප්‍රේමසිරි මහතා (ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි) නො. 73/1, ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය,කොළඹ 03. +94-112326957 +94-11-2326957 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
කේ.ඒ.බී.කුරුප්පු මහතා (ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී I ) නො. 73/1, ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය,කොළඹ 03. 011-2327053 011-2327053
ආර්.ඒ.කේ.එස්. ජයසේකර මිය (ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී II ) නො. 73/1, ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය,කොළඹ 03. 011-2436110 011-2424005
බී.ඒ.ඩී.ආර්.බාලසූරිය(ගණකාධිකාරි (ගෙවීම්)) අංක 73/1, ගාලු පාර, 
කොළඹ 03,
011-2436110 011-2424005
(ගිණුම්/සැපයුම්) අංක 73/1, ගාලු පාර, 
කොළඹ 03,
011-2424005 011-2424005
බී.කේ.එම්.ජේ රුද්‍රිගු මිය(ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක) අංක 73/1, ගාලු පාර, 
කොළඹ 03
+94-11-2322784

අරමුණු

අමාත්‍යාංශයේ සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වල කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී පරිපාලන ව්‍යූහයක් පවත්වාගෙන යාම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ පරිපාලනික හා ආයතනික කටයුතු.
  • බදවා ගැනීම්.
  • ස්ථාන මාරුවීම්.
  • උසස් වීම්.
  • වාර්ෂික වැටුප් වර්ධක ගෙවීම්.
  • විශ්‍රාම ගැන්වීම්.
 • දෛනික තැපෑල බෙදාහැරීම.
 • දෛනික පැමිණීම හා නිවාඩු වලට අදාළ කටයුතු.
 • විදුලිය, ජලය සහ අනෙකුත් ගිවිසුම්ගත සේවා වලට අදාල කටයුතු.
 • විනය කටයුතු.
 • ණය සම්බන්ධ කටයුතු.
 • අතිකාල, ගමන් වියදම් හා දෛනික වැටුප් ගෙවීමට අදාල කටයුතු.
 • පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියළුම අංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය

විමසීම්

නම/තනතුර ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එන්.ජි. පණ්ඩිතරත්න මහතා (අතිරේක ලේකම් (පාලන)) අංක 73/1, ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය, කොළඹ 03. +94-11-2434689 +94-11-2380941 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
එස්.ඒ.දන්තනාරායන මහත්මිය (ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්) අංක 73/1, ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය, කොළඹ 03. +94-11-2332443 +94-11-2332443 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
එල්.ජී.නිලංග ඩී.සෝමපාල මහතා(සහකාර ලේකම්-පාලන සහ මානව සම්පත්)) අංක 73/1, ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය, කොළඹ 03. +94-11-2327069 +94-11-2327069 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පි.පී. අල්ගම මෙනවිය (සහකාර ලේකම්-මානව සම්පත් , තොරතුරු තාක්ෂණ සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු)) අංක 73/1, ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය, කොළඹ 03. +94-11-2384501 +94-11-2384501 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ටි.පි. කුමාරගේ මහත්මිය (පරිපාලන නිලධාරි) අංක 73/1, ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය, කොළඹ 03. +94-11-2332444 +94-11-2332444 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.