කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ජාතික ලුණු සමාගම - සාමාන්‍ය ලුණු අලවෙි කිරීම

අපේක්ෂිත ගැනුම් කරුවන් විසින් අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම (EOI)

 


නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.