කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

"ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුර සංවර්ධන" වැඩසටහන

අගනුවර සහ ඉන් බැහැර ප්‍රදේශ අතර යටිතල පහසුකම් සැපයීමේ විෂමතාමයක් පැවතීම රට තුළ කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීම‍ට ඇති එක් ප්‍රධාන බාධාවකි.  අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රාදේශීය කාර්මීකරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන එක් ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස "ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුර සංවර්ධන" වැඩසටහන දැක්විය හැක.  මෙම වැඩසටහන යටතේ බස්නාහිර පළාත තුළ ඒකරාශීවී තිබූ කර්මාන්ත දිවයින පුරා කර්මාන්තපුර 26 ක් සංවර්ධනය කිරීම තුළින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ කරා ව්‍යාප්ත කිරීම සිදුකර ඇත.  ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ඇති සුදුසු ඉඩම් හඳුනාගෙන කර්මාන්තකරුවන්ට ඔවුන්ගේ කර්මාන්ත පිහිටුවීමට අවශ්‍ය  මාර්ග, විදුලිය, ජලය ආදී මූලික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම මෙම වැඩසටහන යටතේ කරනු ලබයි.  2012 වසර අවසාන වන විට මෙම වැඩසටහන යටතේ කර්මාන්ත 277 ක් ඔවුන්ගේ කර්මාන්තායතනවල වාණිජ නිෂ්පාදන අරඹා ඇති අතර කර්මාන්ත 48 ක් සිය ඉදිකිරීම් කටයුතුවල නියැලේ.  මෙම වැඩසටහන මඟින් රැකියා අවස්ථා 15,182 ක් බිහිකර ඇත.

බස්නාහිර පළාතේ, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටුවා ඇති මතුගම කර්මාන්තපුරයට අයත් I වන අදියරයේ සංවර්ධන කටයුතු 2007 වර්ෂයේ ආරම්භ කල අතර 2010 ඔක්තෝම්බර් අවසාන වන විට එහි යටිතල පහසුකම් සියල්ලක්ම සපයා අවසන්ය. මෙම කර්මාන්තපුරයේම අදියර II හි සංවර්ධන කටයුතු 2011 වර්ෂයේ ආරම්භ කල අතර 2014 වර්ෂයේදි එහි වැඩ කටයුතු නිම කිරීමට අපේක්ෂිතය.

එයට අමතරව නැගෙනහිර පළාතේ, ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටුවා ඇති ත්‍රිකුණාමල කර්මාන්තපුරයේ අදියර II ට අදාල යටිතල පහසුකම් සැපයීමේ කටයුතු 50% ක්ම නිම කර ඇත. එමෙන්ම මඩකලපුව හා වව්නියාව යන දිස්ත්‍රික්කවල නව කර්මාන්තපුර ඉදිකිරීමේ මුලික කටයුතු කරමින් පවති.

 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.