කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

වෙනත් වාර්තා

භාගත කිරීම මෙහි භාගත කිරීම
ප්‍රස්ථාර
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 205 Kb
සංඛ‍්‍යානය
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 65.5 Kb
 

නැවුම් පුවත්

.

 

 

 

 

 

යාවත්කාලීනය: 19-01-2022.
කතුහිමිකම © 2022 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.