கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

Organization structure is under construction

Cardre of Ministry

Name of the Post Approved Cardre
செயலாளர் 1
உதவிச் செயலாளர் 3
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் 3
பணிப்பாளர் 12
பிரதம கணக்காளர் 1
பிரதிப் பணிப்பாளர் 21
உதவிச் செயலாளர் 4
உதவிப் பணிப்பாளர் 20
கணக்காளர் 4
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 2
மொழிப்பெயர்ப்பாளர் 2
Programme Analyst 1
கணனி நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பாளர் 3
Industrial Inspector 16
Legal officer 1
Media Officer 1
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி உதவியாளர் 50
Budget Assistant 1
Procurement Assistant 2
Account Assistant 2
முகாமை உதவியாளர் 147
நூலகர் 1
கணினித் தரவுப் பதியுனர் 3
Receptionist 1
Personnel Security Officer 5
சாரதி 45
அலுவலக உதவியாளர் 1 5
அலுவலக உதவியாளர் 1 & 11 65
மொத்தம் 422
 

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 18-10-2021.
காப்புரிமை © 2021 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.