கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

மீள்பார்வை

Ministry of Industrial Development (MID) plays a dynamic role in the development of the industrial sector. It is the key Ministry responsible for promoting industrial development in the country within the wide policy framework of Mahinda Chintana spelt out by the government. This Ministry which is the policy formulating entity for the industrial sector has taken several initiatives to increase the industrial sector performance with emphasis on:
• Diversified high value added industry base
• High economic growth
• More employment opportunities
• Environment sustainability
• Sustainable industrial development
• Regional industrial development

This Ministry has been assigned the functions of planning, formulating, coordinating, implementing and setting up of the necessary infrastructure for the promotion and development of the industrial sector. Therefore the Ministry has implemented following programmes and projects to establish an industrial sector spread accross the country

• Industrial Estate Programme
• Gamata Karmantha Programme
• Thrust Area Development Programme
• Productivity Improvement Programme
• Implementation of the Chemical Weapons Convention in Sri Lanka
• Industrial Survey
• Textile Industry Development Programmes

தொலைநோக்கு

துடிப்பு மிக்கதும் உலகலாவிய ரீதியில் போட்டிக்குரியதுமான கைத்தொழிலை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் இலங்கை.

செயற்பணி

நிலைத்து நிற்கும் உலகலாவிய ரீதியில் "தொழிற்படக் கூடியதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுமான சூழல் நட்புக் கொண்டதாக உயர் பெறுமதியைக் கொண்ட உற்பத்திகளை உருவாக்குவதன் மூலம் வினைத்திறன் மிக்க வேலைவாய்ப்புக்களை உருவாக்கி உள்நாட்டுப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காகவும், மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதற்காகவும் துணை நிற்கக் கூடிய சூழலைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான வசதிகளை வழங்கக் கூடியவர்களாகவும் ஊக்கியாகவும் நாம் தொழிற்படுகிறோம்".

 

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 19-01-2022.
காப்புரிமை © 2022 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.