கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

தொடர்பு விபரங்கள்


கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு
இல. 73/1, காலி வீதி,
கொழும்பு 03,
இலங்கை.வணிகப் பிரிவு
6 ம் மாடி,
“ரக்ஷண மந்திரய”,
இல. 21, வொக்ஸ்ஹோல் வீதி,
கொழும்பு 02,
இலங்கை.


நிலை பெயர் தொலைபேசி இலக்கம் தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம் இல்லம்
General Office Numbers - +94-11-2392149, 2392150, 2327554
கௌரவ. அமைச்சரவை அலுவலகம்
கௌரவ. அமைச்சர்
கௌரவ. ரிஷாட் பதிஉத்தீன்
011-2435248
011-2391838
2503889
032-2266856
011-2390885
rishad.vanni[at]gmail.com
பிரத்தியேகச் செயலாளர்
திருமதி. கே.எம்.எஸ். அயேஷா
011-2431671
011-2553820
ஒருங்கிணைத்தல் செயலாளர்
திரு. பீ.எம். ரியாஜ்
011-3064276
ஒருங்கிணைத்தல் செயலாளர்
திரு. ரிஸ்வான் ஹமீன்
011-2431672
011-2390585
rizwanhameen[at]gmail.com
பொது உறவு அதிகாரி
திரு. டபிள்யு.எம். எஹியான்
011-2435280
ஊடக செயலாளர்
திரு. ஜோசப் தவராஜா
011-2435105
011-2435847
mediasec[at]industry.gov.lk
கௌரவ. பிரதி அமைச்சரவை அலுவலகம்
கௌரவ. பிரதி அமைச்சர்
011-2421309
011-2421363

பிரத்தியேகச் செயலாளர்
011-2421350
011-2421363

பொது உறவு அதிகாரி
011-2436672
071-8601173
011-2421363

செயலாளர் அலுவலகம்
செயலாளர்

திரு.கே.டீ.என். ரன்ஜித் அசோக

011-2436124
011-2436123
011-2449402
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ஒருங்கிணைத்தல் செயலாளர்
011-2323186
011-2449402
மேலதிக செயலாளர் - கொள்கை அபிவிருத்தி
0112300348

011-2437051
மேலதிக செயலாளர் - பிராந்திய கைத்தொழில் அபிவிருத்தி
011-2434689
011-2390941
மேலதிக செயலாளர் - நிருவாகம்
011-2520948
011-2434034
மேலதிக செயலாளர் - வணிகம்
011-2520948
011-2434034
மேலதிக செயலாளர் - புடவைகள்
011-2552910
011-2552961
நிருவாகப் பகுதி
சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் 1
011-2433725
011-2433725
sasadmin[at]industry.gov.lk
சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் 2
011-2478678
011-2423962
உதவிச் செயலாளர்-நிர்வாகம்
011-2327069
011-2327069
admin[at]industry.gov.lk
உதவிச் செயலாளர்-மனித வள அபிவிருத்தி
011-2384501
011-2384501
hrd[at]industry.gov.lk
உதவிச் செயலாளர்-கொள்வனவு
011-2432783
011-2410642
011-2347392
asproc[at]industry.gov.lk
நிருவாக உத்தியோகத்தர்
011-2332444
034-4920455
011-2332444
கூட்டுத்தாபனம், நியதிச்சட்ட சபை பிரிவு
பணிப்பாளர்
011-2323293
011-2436662
corp[at]industry.gov.lk
நிதிப் பிரிவு
பிரதான கணக்காளர்
011-2326957
011-2424005
finance[at]industry.gov.lk
கணக்காளர் (கணக்கு)
011-2436110
011-2424005
கணக்காளர் (கொடுப்பனவு)
011-2424005
011-2424005
finance[at]industry.gov.lk
கணக்காளர் (வழங்கள்)
011-3135061
011-2424005
finance[at]industry.gov.lk
கணக்காளர் (உள்ளக கணக்காய்வு)
திரு. ஜி. விஜேசிறி
011-2323888
audit[at]industry.gov.lk
பெரும் கொள்கை பிரிவு
பணிப்பாளர்
011-2436122
011-2347393
macropolicy[at]industry.gov.lk
உதவிப் பணிப்பாளர்
செல்வி. இணோகா டீ. அலவிஸ்
011-2390141
011-3088269
011-2347393
inokada[at]yahoo.com
கைத்தொழில் பதிவு செய்தல் மற்றும் முகாமைத் தகவல் பிரிவு
பணிப்பாளர்
திரு. டப்லிவு.டீ.எச்.ஆர். விதான
011-2390938
011-2436057
mis[at]industry.gov.lk
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்
திரு. பீ. அமரசிங்க
011-2389830
011-2436057
ap[at]industry.gov.lk
கணனி நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பாளர்
திட்டமிடல் பிரிவு
பணிப்பாளர்
011-2431342
011-2431342
planning[at]industry.gov.lk
பிரதிப் பணிப்பாளர்
011-2431670
011-2431342
plan_unit[at]yahoo.com
உதவிப் பணிப்பாளர்
011-2338590
plan_unit[at]yahoo.com
உற்பத்தித்திறன் மேம்பாடு பிரிவு
பணிப்பாளர்
011-2542708
011-2542708
productivity[at]industry.gov.lk
பிராந்திய தொழில் அபிவிருத்திப் பிரிவு
பணிப்பாளர்
011-2441490
011-2423965
rid[at]industry.gov.lk
உதவிப் பணிப்பாளர்
011-2343937
011-2423965
உதவிப் பணிப்பாளர்
011-2390447
துறை அபிவிருத்திப் பிரிவு 1
பணிப்பாளர
திரு. பி.எம். கருணாரத்ன

011-2422319

011-2432750

sector1[at]industry.gov.lk

sector1mid[at]yahoo.com

துறை அபிவிருத்திப் பிரிவு 2
பணிப்பாளர்
திரு. ஏபா தயாரத்ன
011-2333312
011-2333312
sector2[at]industry.gov.lk
dayaratna[at]hotmail.com
துறை அபிவிருத்திப் பிரிவு 3
பணிப்பாளர்
செல்வி. டீ.எம்.பீ. மெணிகே
011-2328973
011-2432250
sector3[at]industry.gov.lk
manike[at]lycos.com
புடவை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி பிரிவு
பணிப்பாளர் (ஏற்றுமதி சேவைகள்)
திருமதி. கே. பியரத்ன
011-2553149
011-2553148
நிருவாக உத்தியோகத்தர்
திரு. டி.எம்.எஸ்.பீ. தென்னகூன்
011-2553631
055-2229496
011-2552962
வணிகப் பிரிவு
உதவிச் செயலாளர் (வணிகம்)
திரு. ஆர்.எஸ்.கே. தூல்வலாகே
011-3134573
011-4881946
இரசாயன ஆயுதச் சமவாயத்தைச் செயற்படுத்தும் அதிகாரசபை
பணிப்பாளர் டாக்டர். ரொஹான் பி. பெரேரா
011-2327807
011-2332443
nacwc[at]industry.gov.lk
nacwcsl[at]gmail.com
UNIDO FOCAL POINT OFFICE
தேசிய கருத்திட்ட பணிப்பாளர்
திரு. நவாஸ் ரஜாப்டீன்
011-2542103
011-2695049
011-2325869
தேசிய கருத்திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. சரத் அபேசுந்தர
011-2542103
011-2722129
011-2325869
பிராந்திய கைத்தொழில் சேவை மையங்கள்
பிராந்திய கைத்தொழில் சேவை மையம் - மேல் மாகாணம்
முகவரி
இல. 73/1, காலி வீதி, கொழும்பு 03.
பிராந்திய பணிப்பாளர்
திரு. சஞ்சீவ பந்துகீர்த்தி
011-2391365
011-3094979
011-2391365
risc[at]industry.gov.lk
பிராந்திய கைத்தொழில் சேவை மையம் - மத்திய மாகாணம்
முகவரி
இல. 17 A, ஜோர்ஜ் ஈ டி சில்வா மாவத்தை, கண்டி
பதிற்கடமை. பிராந்திய பணிப்பாளர்
திரு. பி.எச்.எஸ். பண்டார
081-2205619
081-2205619
பிராந்திய கைத்தொழில் சேவை மையம் - கிழக்கு மாகாணம்
முகவரி
இல. 54 1/1, MPCS கட்டிடம், Shopping Complex, பிரதான வீதி, திருகோணமலை.
பதிற்கடமை. பிராந்திய பணிப்பாளர்
திரு. நாலக்க ரத்நாயக்க
026-2222333
026-2222333
பிராந்திய கைத்தொழில் சேவை மையம் - தென் மாகாணம்
முகவரி
இல. 147, பெட்டிகலவத்த, Cooperative Building, காலி.
பிராந்திய பணிப்பாளர்
செல்வி. ஜி.டீ.எஸ். குணவர்தன
091-2234126
091-2234126
பிராந்திய கைத்தொழில் சேவை மையம் - வட மத்திய மாகாணம்
முகவரி
இல. 514/3C, மைத்திரிபால சேனாநாயக்க வீதி, அநுராதபுரம்.
பதிற்கடமை. பிராந்திய பணிப்பாளர்
திரு. எச்.டீ.என்.எஸ். பர்ணாந்து
025-2235587
025-2235587
பிராந்திய கைத்தொழில் சேவை மையம் - வட மேல் மாகாணம்
முகவரி
இல. 245 1/1, நீர்கொழும்பு வீதி, குருநாகல்.
பிராந்திய பணிப்பாளர்
திரு. ஈ.யு.டீ.பீ.கே.பீ. எஹேலபொல
037-2224506
037-2224506
பிராந்திய கைத்தொழில் சேவை மையம் - சப்பிரகமுவ மாகாணம்
முகவரி
Paradise Industrial Estate, குருவிட்ட, இரத்தினபுரி.
பதிற்கடமை. பிராந்திய பணிப்பாளர்
திரு. சீ.ஜே.பீ.கே. குருசிங்க
045-2262344
045-2262344
பிராந்திய கைத்தொழில் சேவை மையம் - ஊவா மாகாணம்
முகவரி
கமநல அபிவிருத்தி திணைக்கள வளாகம், கெப்பெட்டிபொல வீதி, கெப்பெட்டிபொல வீதி, பதுளை.
பதிற்கடமை. பிராந்திய பணிப்பாளர்
திரு. திலீப் நிஷாந்த த சில்வா
055-2225515
055-2225515
பிராந்திய கைத்தொழில் சேவை மையம் - வட மாகாணம்
முகவரி பிராந்திய கைத்தொழில் சேவை மையம், கச்சேரி வளாகம், வவுனியா.
பதிற்கடமை. பிராந்திய பணிப்பாளர்
திரு. ஈ.யு.டீ.பீ.கே.பீ. எஹேலபொல
024-2226206
 

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 18-10-2021.
காப்புரிமை © 2021 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.