கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 
தொடர்பு படிவம்

கைத்தொழில்அமைச்சு

இல. 73/1, காலி வீதி
கொழும்பு 03
இலங்கை
தொலைபேசி : +94-11-2392149, +94-11-2392150
தொலைநகல் : +94-11-2449402


reload.gif


புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 19-01-2022.
காப்புரிமை © 2022 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.