கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

விண்ணப்பப் படிவங்கள்

முகாமைத் தகவல் மற்றும் கணனிச் சேவைப் பிரிவு

கைத்தொழில் பதிவுப் படிவம் (கோப்பு அளவு : 91 Kb)

ஆண்டுத் திரட்டுப் படிவம் (கோப்பு அளவு : 68 Kb)

ஆண்டுத் திரட்டுப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய வழிகாட்டுதல் (கோப்பு அளவு : 66 Kb)

துறை அபிவிருத்தி பிரிவுகள்

விசா படிவம் (கோப்பு அளவு : 100 Kb)

பெரும் கொள்கைப் பிரிவு

பெறுமதி சேர்க்கைப் படிவம் (கோப்பு அளவு : 111 Kb)

பிராந்திய கைத்தொழில் அபிவிருத்திப் பிரிவு

உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் / ஏனைய சேவைகளுக்கான விண்ணப்பம் (கோப்பு அளவு : 124 Kb)
நேரலை வடிவமைப்பு

300 கைத்தொழில் நிகழ்ச்சிகளுக்கான விண்ணப்பம் (கோப்பு அளவு : 122 Kb)

இரசாயன ஆயுதச் சமவாயத்தைச் செயற்படுத்தும் அதிகாரசபை (CWC)

இரசாயன ஆயுதங்கள் சமவாய பதிவுப் படிவம் (கோப்பு அளவு : 36.7 Kb)

இரசாயன ஆயுதங்கள் சமவாய திருத்தம் செய்வதற்கான படிவம் (கோப்பு அளவு : 36.6 Kb)

இரசாயன ஆயுதங்கள் சமவாய எதிர்நோக்கப்பட்ட செயற்பாடுகள் பற்றிய படிவம் (கோப்பு அளவு : 20.6 Kb)

இரசாயன ஆயுதங்கள் சமவாய கடந்தகாலச் செயற்பாடுகள் பற்றிய படிவம் (கோப்பு அளவு : 21 Kb)

இரசாயன ஆயுதங்கள் சமவாய இறக்குமதிக்கான அனுமதி படிவம் (கோப்பு அளவு : 6.53 Kb)

 

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 18-10-2021.
காப்புரிமை © 2021 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.