கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 
பிரதான கிரியைகள் - ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி
# கட்டுரைத் தலைப்பு
1 சூரிய சக்தியாள் தன்னியங்கி ரிக்ஸோ

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 19-01-2022.
காப்புரிமை © 2022 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.