கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

JoomFish Frontend View

The JoomFish extensions works interactively as a system plugin and therefore no special front-end view is needed.
Please visit http://www.joomfish.net/en/documentation/tutorials/37-frontend-translation for information how you can translate articles in the Joomla front-end.

The JoomFish projects provides a special add-on which allows you to translate menus, modules and anything else in a special frontend management. For more information please visit: http://www.joomfish.net/en/the-club/club-extension-demos/117-joomfish-plus

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 19-01-2022.
காப்புரிமை © 2022 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.