கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

முக்கியமான இணைப்புக்கள்

இலங்கை முதலீட்டுச் சபை
இலங்கை மத்திய வங்கி
மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை (CEA)
தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்
வணிகத் திணைக்களம்
நிறுவனப் பதிவாளர் திணைக்களம்
இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை
இலங்கை கைத்தொழில் மற்றும் வணிகச் சபை (FCCI)
கைத்தொழில் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (ITI)
நிதி, திட்டமிடல் அமைச்சு - இலங்கைத் திறைசேரி
வாணிப, வர்த்தக நுகர்வோர் விவகார மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி அமைச்சு
திட்ட நடைமுறைப்படுத்தல் அமைச்சு
தேசிய சுத்தமாக்கி உற்பத்தி நிலையம் - இலங்கை
இலங்கை தேசிய அறிவுசார் சொத்துக்கள் அலுவலகம்.
இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபை
இலங்கை சுங்கத் திணைக்களம்
இலங்கை மதிப்பீடு நிறுவனம் (SLSI)
இலங்கை வர்த்தக சபை
இலங்கை தேசிய கைத்தொழைல் அமைச்சு

 

 

 

 

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 19-01-2022.
காப்புரிமை © 2022 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.