கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

பெரும் தரவுகள்

தரவிறக்கங்கள் இங்கே தரவிறக்கவும்
வரைகலை (ஆங்கிளத்தில்)
கோப்பு அளவு : 95.5 Kb
புள்ளியியல் (ஆங்கிளத்தில்)
கோப்பு அளவு : 55.5 Kb
 

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 19-01-2022.
காப்புரிமை © 2022 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.